HOME


Espiritu`s

Hästar med själ <3


Välkommen!


Vi på Stuteri Espiritu´s bedriver en liten men kvalitativ avel av Pura Raza Española, P.R.E även kallad "Andalusier" 

och världens minsta hästras Falabella.


Vi har försäkrat oss om att de linjer vi avlar på står för:

- Goda, sunda och användbara exteriörer

- Trevliga och samarbetsvilliga temperament, där den goda själen verkligen kommer fram.

- Ridbarheten har stått i fokus i såväl i val av typ, rörelseschema, som varje individs arbetsmoral.


Bakom var och en utav våra avelshästar återfinns P.R.E som utmärkt sig såväl för just sin utomordentliga ridbarhet,

sina gångarter som  sina vackra och friska exteriörer.


Welcome!


We at Stud Espiritu's carries a small but qualitative breed Pura Raza Española , PRE also called " Andalusian "

and the world's smallest breed of horse Falabella .


We have assured us that the lines we breed on stands for:

- Good , healthy and useful exteriors

- Friendly and cooperative temperament, where the good soul actually arrive .

- Ridbarheten has been the focus of both the selection of the type, movement pattern , as each individual's work ethic.


Behind each one of our breeding horses are PRE who excelled both at its extraordinary rideability ,

their gaits to their beautiful and healthy exteriors.

¡Bienvenido!Nosotros en Stud Espiritu de lleva un pequeño pero cualitativa raza Pura Raza Española, PRE también llamada "Andaluz"

y la raza más pequeña del mundo del caballo Falabella.


Nos hemos asegurado que las líneas que se reproducen en los stands para:

- Exteriores buenos , sanos y útiles

- Friendly y temperamento cooperativo, donde el alma buena llegan realidad .

- Ridbarheten ha sido el foco de tanto la selección del tipo , patrón de movimiento, como la ética de trabajo de cada individuo.


Detrás de cada uno de nuestros caballos de cría son PRE que sobresalió tanto en su extraordinaria manejabilidad,

sus aires a sus exteriores hermosos y saludables.