FALABELLA

Stuteri Espiritu´s

Hästar med själ

Falabella är världens minsta hästras,. Rasen härstammar från Argentina och har fått sitt namn efter familjen Falabella, som avlade fram rasen genom att korsa små engelska fullblod med shetlandsponnyer och criollohästar. Falabellor blir ofta väldigt gamla, cirka 40-50 år. Falabellan används främst som sällskapsdjur och är snäll och klok.


Stamhingsten hette Little Pumpkin. Falabellan räknas inte som en ponny, den räknas istället till kategorin miniatyrhäst eftersom den är byggd likadant som stora hästar. Det finns bara cirka 170 stambokförda falabellor i Sverige. Falabellan är ett så litet djur att det inte går att rida på men är vanlig på shower och utställningar där de även visas upp som körhästar. Falabellan brukar oftast ha ett eller två färre revben än andra hästar.


Historia:

Falabellan började utvecklas redan 1868 av Patrick Newell med hjälp av lokala Criollohästar och importerade hästar från Spanien. Newell tillämpade en strikt avel av riktigt små Criollohästar för att få fram en mycket mindre typ av rasen. Men när Newell dog så ärvdes hjorden och avelsprogrammet av Newells svärson, Juan Falabella.


Rasen fortsatte att utvecklas av familjen Falabella på ranchen Recreo de Roca utanför Buenos Aires i Argentina. Juan korsade in ännu fler raser i ett försök att göra rasen ännu mindre och för att späda ut blodlinjerna något. Han importerade hästar från Storbritannien, bland annat Welshponnyer, Shetlandsponnyer och riktigt små engelska fullblod. Med en lätt planerad inavel, där man korsade de minsta avkommorna med varandra, lyckades han få fram riktigt små hästar, framförallt en hingst vid namn "Little Pumpkin" som kom att bli mycket viktig för aveln av Falabellan. "Little Pumpkin" räknas än idag som rasens stamhingst.


1905 när Juan dog förflyttades hjorden och togs om hand av familjen Emillio som var släkt i andra generation med Juan Falabella. Men redan 1927 ärvdes den av Juans ättling Julio Cesar Falabella som fortsatte aveln. Julio startade ett register för de små hästarna som han kallade "Establecimientos Falabella" som senare bytte namn till "Asociación de Criadores de Caballos Falabella" (Falabella Horse Breeders Association). Där jobbade Julio hårt för att fram en standard på framförallt den tillåtna mankhöjden som då låg på ca 1 meter. Några år senare skulle uppfödare som var aktiva i föreningen rösta fram den nya tillåtna mankhöjden till enbart 78 cm.


Julio utvecklade även Falabellan ytterligare under 1940-talet genom att korsa in Appaloosahästar som även gav Falabella-rasen den prickiga tigrerade färgen som blev populär. Julio korsade även in Hackneyhästar som gav ståtfulla exemplar med bra körhästegenskaper. Efter denna utveckling började Julio att sälja av Falabella-hästarna men dock enbart till väl utvalda kunder. Bland annat var den amerikanska presidenten John F. Kennedy en av de första som köpte Falabellahästar av Julio.


Den ursprungliga hjorden Falabellahästar har under alla år gått i arv till familjemedlammarna i släkten Falabella som först avlade fram dem. Hjorden ägdes senast av Julios dotter Maria Luisa de Falabella. Efter hennes död år 2007 förflyttades hjorden till Falabellas gamla hem ca 100 mil norr om Buenos Aires. I Buenos Aires finns även en 45 hektar stor inhägnad dit man för Falabellor för försäljning och som även är öppen för allmänheten.


Idag är Falabellan världens minsta hästras, om man hänvisar till högsta tillåtna mankhöjd. En av de absolut minsta avkommorna hette Sugar Dumpling som tillhörde Smith McCoy i Roderfield, West Virginia i USA. Denna häst var bara 51 cm i mankhöjd och vägde endast 13,5 kg. Idag är falabellan populär men ändå ganska ovanlig och det finns ca 900 registrerade falabellor, varav ca 170 av dem är registrerade i Sverige. Totalt räknar man med att det enbart finns några få tusen falabellor över hela världen.


Egenskaper:

Falabellan är snäll och klok och visar upp många vackra färger bland annat brokiga färger som skäck och den populära prickiga, så kallade tigrerade färgen. Detta påvisar inflytande från de spanska hästar som låg i grunden för criollon och inflytandes av Appaloosan. Högsta tillåtna mankhöjd för registrering är 78 cm men en del exemplar kan bli högre än så, men godkänns dock inte i aveln. Man har även funnit att miniatyrhästar som Falabellan oftast bara har 17 kotor i ryggraden i jämförelse med andra hästar som har 18.


Falabellan ska inte ha ponnykaraktär utan ska likna en stor häst i miniatyr. Fullblodsliknande Falabellor är mycket populära och har då ett mycket ädelt och nätt utseende. Men Falabellan kan variera mellan mycket lätt exteriör och kraftigare exteriör. Standard är att Falabellan liknar antingen ett arabiskt fullblod eller ett engelskt fullblod i miniatyr.


De exemplar som finns brukar vara mycket välskötta av sina ägare som värderar dem högt som sällskaps- eller utställningsdjur. Falabellan kan dock inte ridas då den är för liten, men drar ibland vagnar under shower, tävlingar och utställningar.


Hälsorisker:

Trots att aveln av Falabellor är ordentligt kontrollerad så kan Falabellan födas med defekter och hälsoproblem som relaterar till deras storlek. Miniatyrhästar har bland annat en tendens att dricka för lite vatten, vilket i sin tur kan leda till förtorkning och kolik. Genom att ge hästen tillgång till salt brukar man dock uppmuntra den att dricka mer vatten.


Ytterligare ett problem som kan dyka upp bland Falabellor är att huvudet ibland kan bli lite för stort för hästens kropp. Detta leder till att hjärtat ansträngs lite och muskulatur i bog, hals och nacke kan påverkas. Det är dock ovanligt att hästarna får bestående eller smärtsamma men av detta.


Miniatyrhästar behöver mer protein än andra hästar då musklebildningen inte är lika effektiv. Falabellan och andra miniatyrhästar har oftast ett mindre effektivt immunsystem, något som kan hjälpas genom att man ger hästen vitaminer och mineraler.


Äkta och oäkta Falabellor:

Ända sedan rasen etablerades, har Falabellan och dess uppfödare haft problem med uppfödare som försöker fuska sig till äran för denna ras. Bland annat säljs miniatyrhästar oftast som äkta Falabellor. I Argentina finns även en annan miniatyrhäst som kallas Bergmanhäst. Dessa hästar har ofta lite blod från Falabellan i sig men säljs ändå som äkta Falabellor. Detta på grund av att en äkta Falabella kan spåras tillbaka ända till de första Falabellorna som avlades av Juan Falabella, vilket gör rasen värdefull och oärliga uppfödare kan lätt tjäna pengar på detta.


För att undvika detta har man numera DNA-tester för att verifiera hästens härkomst och bevisa att det är en Falabella. Hästen får då ett pass som bevisar att den är en äkta Falabella. En Falabella kan även registreras som miniatyrhäst exempelvis i BMHS (British Miniature Horse Society) eller som Amerikansk miniatyrhäst i AMHA (American Miniature Horse Association), men avkommor som kommer från något annat än två renrasiga Falabellor kan inte registreras som Falabella.


Falabella is the world's smallest breed of horse ,. The breed comes from Argentina and is named after the family Falabella, who swore up the race by crossing the small English thoroughbred with Shetland ponies and criollohästar. Falabellor often become very old, approximately 40-50 years. Falabellan mainly used as pets and be kind and wise.


Stem stallion called Little Pumpkin. Falabellan not count as a pony, it is instead the category miniature horse because it is built the same way as great horses. There are only about 170 pedigree falabellor in Sweden. Falabellan is a small animal that it is impossible to ride on but is common at shows and exhibitions where they also displayed as körhästar. Falabellan usually have one or two fewer rib than other horses.


History:

Falabellan began to be developed already in 1868 by Patrick Newell using local Criollohästar and imported horses from Spain. Newell applied a strict breeding of really small Criollohästar to produce a much smaller type of race. But when Newell died, inherited the herd and breeding program of Newell's son in law, Juan Falabella.


The breed continued to develop the family Falabella at the ranch Recreo de Roca outside Buenos Aires in Argentina. Juan crossed into even more races in an attempt to make the race even smaller and to dilute the bloodlines something. He imported horses from Britain, including Welsh ponies, Shetland ponies and really small English thoroughbred. With a light planned inbreeding, which crossed the smallest offspring with each other, he managed to get up really small horses, especially a stallion named "Little Pumpkin" which came to be very important for the breeding of Falabellan. "Little Pumpkin" is still regarded as the breed strain stallion.


1905 when Juan died, moved the herd and taken care of by the family Emillio as were relatives of the second generation with Juan Falabella. But in 1927 it was inherited by Juan's descendant Julio Cesar Falabella continued breeding. Julio started a registry for the small horses, which he called "Establecimientos Falabella" which later changed its name to "Asociación de Criadores de Caballos Falabella" (Falabella Horse Breeders Association). Where Julio worked hard to develop a standard above all the permitted height at the withers, which then stood at about 1 meter. A few years later, breeders who were active in the association vote for the new permissible height at withers to just 78 cm.


Julio also developed Falabellan further in 1940 by crossing the Appaloosa horses that also gave Falabella breed the spotted brindle color that became popular. Julio even crossed into Hackneyhästar giving ceremony full of copies with good körhästegenskaper. After this development began Julio selling of Falabella horses-but still only to carefully selected customers. Among other things, the US President John F. Kennedy, one of the first who bought Falabella Horses of Julio.


The original herd Falabella Horses have all these years been passed down to familjemedlammarna in the family Falabella who first bred them up. The herd was owned later by Julio's daughter Maria Luisa de Falabella. After her death in 2007 moved the herd to Falabella old home about 100 mil north of Buenos Aires. In Buenos Aires, there is also a 45 hectares large enclosure where one of Falabellor for sale and which is also open to the public.


Today Falabellan world's smallest breed of horse, if one refers to the maximum height at withers. One of the absolute smallest offspring named Sugar Dumpling which belonged to Smith McCoy in Rudder Field, West Virginia in the United States. This horse was just 51 cm at the withers and weighing only 13.5 kg. Today falabellan popular but still quite uncommon and there are about 900 registered falabellor, of which about 170 of them are registered in Sweden. Total estimated that there are only a few thousand falabellor worldwide.


Properties:

Falabellan's kind and wise and showcases many beautiful colors, including variegated colors that Pinto and the popular polka dots, called brindle color. This demonstrates the influence of the Spanish horses that lay in the basis for criollon and interests' of Appaloosan. Maximum height at withers for registration is 78 cm but some specimens can be higher than that, but is not approved breeding. They have also found that miniature horses Falabellan usually only have 17 vertebrae in the spine, compared with other horses that have been 18th


Falabellan should not have pony character, but should resemble a big horse in miniature. Thoroughbred Similar Falabellor is very popular and then have a very noble and pretty look. But Falabellan can range from very light exterior and powerful exterior. The default is to Falabellan resembles either an Arabian or Thoroughbred in miniature.


The specimens are usually very well-kept by their owners who value them highly as a pet or show animals. Falabellan can not be ridden because it is too small, but sometimes drag carts during shows, competitions and exhibitions.


Health Risks:

Although the breeding of Falabellor properly controlled can Falabellan born with defects and health problems related to their size. Miniature Horses include a tendency to drink too little water, which in turn can lead to pre-drying and colic. By giving the horse access to salt usually, however, encourage him to drink more water.


Another problem that can arise among Falabellor is that the head can sometimes be a little too big for the horse's body. This leads to low heart strained muscles and in the shoulder, neck and throat may be affected. However, it is unusual that the horses suffer permanent or painful but this.


Miniature Horses need more protein than other horses when musklebildningen not as effective. Falabellan and other miniature horses usually have a less effective immune system, which can be helped by giving the horse vitamins and minerals.


Authentic and inauthentic Falabellor:

Ever since the breed was established, has Falabellan and its breeders had problems with breeders who try to cheat their way to the honor of this race. Among other things, sold miniature horses usually as genuine Falabellor. In Argentina, there is also another miniature horse called Bergman Horse. These horses often have little blood from Falabellan in itself, but is still sold as genuine Falabellor. This is due to a true Falabella can be traced back to the first Fala Bell Ornamental begotten by Juan Falabella, which makes the breed valuable and dishonest breeders can easily make money on this.


To avoid this, nowadays DNA testing to verify the horse's lineage and prove that it is a Falabella. The horse will then receive a passport that proves it to be a true Falabella. The Falabella can also be registered as the miniature horse, for example, in BMHS (British Miniature Horse Society) or American miniature horse in the AMHA (American Miniature Horse Association), but the offspring coming from something other than two purebred Falabellor can not be registered as Falabella.

Falabella es la raza más pequeña del mundo del caballo,. La raza proviene de Argentina y lleva el nombre de la familia Falabella, quien juró por la carrera cruzando el pequeño Inglés pura sangre con ponis Shetland y criollohästar. Falabellor menudo se convierten muy antigua, aproximadamente 40 a 50 años. Falabellan utiliza principalmente como mascotas y sea amable y sabio.


Tallo semental llamado La pequeña calabaza. No Falabellan contar como un pony, es en cambio el caballo categoría miniatura porque está construido de la misma manera como grandes caballos. Sólo hay unos 170 falabellor pedigrí en Suecia. Falabellan es un pequeño animal que es imposible viajar en, pero es común en las ferias y exposiciones donde también aparecen como körhästar. Falabellan suelen tener uno o dos menos costilla que otros caballos.


Historia:

Falabellan comenzó a desarrollarse ya en 1868 por Patrick Newell usando Criollohästar local y caballos importados de España. Newell aplica una crianza estricta de muy pequeño Criollohästar para producir un tipo mucho más pequeña de la raza. Pero cuando Newell murió, heredó el programa manada y la cría del hijo de Newell en la ley, Juan Falabella.


La raza continuó desarrollando la familia Falabella en el rancho Recreo de Roca fuera de Buenos Aires en Argentina. Juan cruzó en aún más razas en un intento de hacer que la carrera aún más pequeño y para diluir las líneas de sangre algo. Importó caballos de Gran Bretaña, incluyendo ponis galeses, ponis Shetland y realmente pequeño Inglés pura sangre. Con una luz planeado la endogamia, que cruzó el descendiente más pequeño entre sí, se las arregló para levantarse muy pequeños caballos, sobre todo un semental llamado "La pequeña calabaza", que llegó a ser muy importante para la cría de Falabellan. "La pequeña calabaza" sigue siendo considerado como el semental cepa raza.


1905, cuando Juan murió, se trasladó a la manada y atendidos por la familia Emillio al igual que los familiares de la segunda generación con Juan Falabella. Pero en 1927 fue heredada por el descendiente de Juan Julio Cesar Falabella reproducción continua. Julio comenzó un registro para los pequeños caballos, que él llamó "Establecimientos Falabella", que más tarde cambió su nombre a "Asociación de Criadores de Caballos Falabella" (Falabella Horse Breeders Association). Cuando Julio trabajó duro para desarrollar una norma, sobre todo, la altura permitida en la cruz, que a continuación se situaron en cerca de 1 metro. Unos años más tarde, los criadores que estaban activos en el voto de asociación para la nueva altura permitida a la cruz a sólo 78 cm.


Julio también desarrolló Falabellan aún más en 1940 por el cruce de los caballos Appaloosa que también dieron raza Falabella el color atigrado manchado que se hizo popular. Julio siquiera cruzó a Hackneyhästar ceremonia de entrega completa de copias con buena körhästegenskaper. Después de este desarrollo comenzó Julio venta de Falabella caballos, pero todavía sólo a los clientes seleccionados cuidadosamente. Entre otras cosas, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, uno de los primeros que compró Falabella Caballos de Julio.


La manada original de Falabella Horses tienen todos estos años han transmitido a familjemedlammarna en la familia Falabella que primero los criados para arriba. La manada era propiedad más tarde por la hija de Julio María Luisa de Falabella. Después de su muerte en 2007 se trasladó a la manada a Falabella antiguo hogar de unos 100 mil al norte de Buenos Aires. En Buenos Aires, también hay un gran recinto de 45 hectáreas donde uno de Falabellor para la venta y que es también abierto al público.


Hoy raza más pequeña del mundo Falabellan de caballo, si uno se refiere a la máxima altura a la cruz. Uno de los descendientes absoluta más pequeña nombrado azúcar Dumpling que pertenecía a Smith McCoy en Rudder Field, West Virginia en los Estados Unidos. Este caballo era tan sólo 51 cm a la cruz y un peso de sólo 13,5 kg. Hoy falabellan popular, pero sigue siendo bastante raro y hay unos 900 falabellor registrados, de los cuales unos 170 de ellos están registrados en Suecia. Total estimado que hay sólo unos pocos miles falabellor en todo el mundo.


Propiedades:

Falabellan de amable y sabio y vitrinas muchos hermosos colores, incluyendo colores abigarrados que Pinto y los lunares populares, llamados de color atigrado. Esto demuestra la influencia de los caballos españoles que yacen en la base para criollon y los intereses de los de Appaloosan. Altura máxima a la cruz para la inscripción es de 78 cm, pero algunos ejemplares puede ser más alto que eso, pero no es aprobado de cría. Ellos también han encontrado que los caballos miniatura Falabellan por lo general sólo tiene 17 vértebras en la columna vertebral, en comparación con otros caballos que han sido 18a


Falabellan no debería tener carácter de caballo, pero debe parecerse a un gran caballo en miniatura. Thoroughbred Falabellor similares es muy popular y luego tener un aspecto muy noble y bonita. Pero Falabellan puede variar desde muy ligero exterior exterior y de gran alcance. El valor predeterminado es Falabellan asemeja ya sea un árabe o pura sangre en miniatura.


Los especímenes son generalmente muy bien cuidados por sus dueños que los valoran altamente como una mascota o muestran animales. Falabellan no puede ser montado, ya que es demasiado pequeño, pero a veces arrastrar carros durante los shows, concursos y exposiciones.


Riesgos para la salud

Aunque la cría de Falabellor adecuadamente controlada puede Falabellan nacido con defectos y problemas de salud relacionados con su tamaño. Caballos miniatura incluyen una tendencia a beber poca agua, que a su vez puede conducir a la pre-secado y cólicos. Al dar el acceso de caballos a la sal por lo general, sin embargo, le animamos a beber más agua.


Otro problema que puede surgir entre Falabellor es que la cabeza a veces puede ser un poco demasiado grande para el cuerpo del caballo. Esto conduce a los músculos del corazón bajos tensas y en el hombro, el cuello y la garganta puede verse afectada. Sin embargo, es raro que los caballos sufren permanente o doloroso, pero esto.


Caballos miniatura necesitan más proteínas que otros caballos cuando no musklebildningen tan eficaz. Falabellan y otros caballos en miniatura por lo general tienen un sistema inmunológico menos eficaz, que puede ser ayudado por dar las vitaminas y minerales de caballos.


Auténtico y inauténtico Falabellor:

Desde que se creó la raza, tiene Falabellan y sus criadores tenían problemas con los criadores que tratan de engañar a su manera el honor de esta carrera. Entre otras cosas, que se vende caballos miniatura generalmente como genuinos Falabellor. En Argentina, también hay otro caballo miniatura llamado Bergman caballo. Estos caballos tienen a menudo poca sangre de Falabellan en sí mismo, pero todavía se vende como genuina Falabellor. Esto se debe a un verdadero Falabella se remonta a la primera engendrado Fala Campana ornamental por Juan Falabella, lo que hace que la raza criadores valiosos y deshonestas pueden fácilmente hacer dinero en esto.


Para evitar esto, hoy en día las pruebas de ADN para verificar el linaje del caballo y demostrar que es un Falabella. El caballo recibirá entonces un pasaporte que demuestra que es una verdadera Falabella. El Falabella también puede ser registrado como el caballo miniatura, por ejemplo, en BMHS (British Miniature Horse Society) o caballo miniatura americano en el AMHA (American Miniature Horse Association), pero la descendencia procedente de algo más de dos pura raza Falabellor no puede ser registrado como Falabella.I would like to share this article with all the Falabella lovers out there . TIME magazine, 1962, Bobby and Ethel Kennedy purchased Falabellas from Julio Falabella, This is truly a classic!


Jag skulle vilja dela denna artikel med alla falabella älskande par där ute. Time magazine, 1962, bobby och ethel kennedy inköpt falabellas från julio falabella, detta är verkligen en klassiker!


Copyright  © All Rights Reserved, Alla foton Mia & Kellie Wängestam 2016

www.miaw.se   www.miaw.eu   www.miaw.nu   www.mia.li   www.miaw.flp.com   http://www.myaloevera.se/miaw/sv/shop

JeunesseGlobal: https://miaw5.jeunesseglobal.com

Pura Raza Española P.R.E  & Falabella